Plynový krb
Stolový sporák s ležením
krbová kamna s akumulací
Moderní krb s vložkou s třístranným prosklením
Kombinovaný kachlový krb
Zahradní gril

Teplovodní výměník se systémem triple pass

Systém triple pass, neboli trojí průchod, vyvinutý firmou Romotop zásadně zvyšuje účinnost výměníku krbových vložek a krbových kamen. Zjednodušeně se dá říci, že stejné množství spalin uvolněné spalovací komorou krbové vložky projde spalinovou částí výměníku postupně celkem třikrát. Při této trojnásobně delší cestě dokáže výměník odebrat spalinám mnohem více tepla, než výměník standardního řešení. Rozdíl je v až o 10% vyšší celkové účinnosti topidla.
Základním parametrem, který ovlivňuje schopnost spalinového výměníku odebírat teplo spalinám a předávat ho topnému médiu, je velikost teplosměnných ploch výměníku. Čím jsou tyto teplosměnné plochy větší, tím více tepla dokáže výměník spalinám odebrat. To nutí konstruktéry osazovat spalinové výměníky stále větším počtem trubek o stále menším průměru. Použití většího počtu trubek o menším průměru se na zkušebně projeví vyšší účinností topidla a vyšším podílem výkonu do vody. U zákazníka se pak projeví zlobou, jakmile zjistí, že takovýto výměník musí pravidelně čistit.
Systém triple pass se tak stal východiskem z této nikam nevedoucí uličky. Triple pass využívá mnohem efektivněji vnitřní teplosměnné plochy trubek výměníku. Díky tomu mohou mít trubky výměníku velkorysý vnitřní průměr 60 mm, což je velmi důležité pro komfortní čištění, neboť vždy dochází k usazování produktů spalování na vnitřních stěnách trubek. Čím je vnitřní průměr trubek menší, tím rychleji se při topení zmenšuje jejich průřez vlivem usazování částic obsažených v kouři a tím obtížnější a častější je jejich čištění.
Spalinový výměník krbových vložek Romotop KV 025 W01 (02) BD využívající systém triple pass obsahuje celkem 18 trubek s vnitřním průměrem 60 mm. Pokud bychom chtěli dosáhnout podobné efektivity předání tepla u standardně řešeného spalinového výměníku, museli bychom použít téměř 70 ! trubek s vnitřním průměrem 30 mm. Takovéto řešení by bylo samozřejmě naprosto nesmyslné, neboť si lze jen stěží představit uživatele, který by byl ochoten podstoupit čištění takovéhoto výměníku.

Základní výhody systému triple pass lze shrnout takto:

• Vyšší celková účinnost (až o 10%) než u standardního řešení = úspora paliva

• Vyšší výkon teplovodního výměníku než u standardního řešení = více tepla pro otopnou soustavu

• Větší podíl výkonu do vody než u standardního řešení = lepší regulace a distribuce tepla v domě = vyšší komfort

• Nižší produkce škodlivých emisí než u standardního řešení = další krůček k čistšímu životnímu prostředí

• Velkorysá dimenze trubek spalinového výměníku = Komfortní údržba a menší nároky na pravidelné čištění výměníku

Pro dobré hoření je důležité kvalitně vyschlé dřevo. Dřevo na topení by mělo být vždy naštípané na polínka, aby mohlo lépe vyschnout. Dřevo uskladněte venku pod stříšku a zajistěte dobrý přísun vzduchu. Ideální vlhkost dřeva se pohybuje okolo 20%. Existuje několik způsobů, jak zjistit, zda je dřevo proschlé. Pokud praštíte 2 polínky o sebe, měli byste slyšet, jak dřevo “zpívá”. Můžete též uzavřít polínko do plastikového sáčku ve vyhřáté místnosti – pokud se stěny sáčku orosí, dřevo není dostatečně proschlé. Dobrou indikací u proschého dřeva jsou praskliny. Nejjednodušším a mnohem přesnějším způsobem vlhkost dřeva zjistíte vlhkoměrem – požádejte o pomoc Vašeho kamnáře. Rady ohledně druhů dřeva Buk, dub, jasan, jeřáb, javor a bříza jsou považovány jako nejlepší druhy dřeva pro topení. Mnoho lidí preferuje měkké dřevo kvůli praskání ohně v krbu, ale z těchto typů dřeva vyletují spousty jisker a mohou způsobit požár. Měkké dřevo velmi rychle vyhoří a má nízkou tepelnou účinnost.

Rady ohledně zatápění:
Do kamen přikládejte jen kvalitní dřevo. Nikdy netopte natíraným, impregnovaným dřevem, dřevotřískou a nebo dokonce plasty. Obsahují velmi nebezpečné jedovaté zplodiny! Nepoužívejte k topení pouze štěpky nebo šišky, máte-li takovéto palivo, používejte ho po částech, prokládejte poleny. Při zakládání ohně umístěte 2 silná polínka na strany topeniště. Přidejte několik polínek napříč a nahoru položte třísky. Oheň se lépe zapaluje podpalovačem než novinami. Tento způsob zapalování umožňuje lepší přísun vzduchu pro hoření a dřevo je spalováno s mnohem větší účinností. Nechte kamna pořádně rozhořet, aby se ohřálo komínové těleso. Tak zajistíte dobrý tah pro správné hoření. Po vytvoření vrstvy žhavého popela přiložte další dřevo a uzavřete primární přívod vzduchu. Po celou dobu hoření zůstane již uzavřen. Netopte v kamnech dlouhou dobu s plně otevřenými přívody vzduchu, resp. s otevřenými dvířky - mohlo by to způsobit přetopení kamen! Při vytopení místnosti na optimální teplotu (20–22 °C) začněte postupně uzavírat i sekundární přísun vzduchu. Musíte si vyzkoušet nastavení regulační páčky – vždy záleží na komínovém tahu Vašeho komínu. Při poklesu teploty v místnosti otevřete naplno regulaci sekundárního vzduchu, přiložte do ohniště, nechte rozhořet, opět dotopte na požadovanou teplotu a zase začněte regulaci stahovat. Zabraňte pouhému doutnání dřeva, neboť tento způsob hoření vytváří nejvíce zplodin. Při správném hoření není kouř unikající z komína téměř vidět.

 

Převzato z www.jotul.cz - Informace a rady

Přestože jsou technologie obestavby krbových vložek mezi odborníky už mnoho let notoricky známé, stále se mezi laiky objevují diskuse o tom, zda je či není porobeton (např. Ytong) či sádrokarton vhodný pro takové použití. A to přesto, že je na tuto otázku velmi jednoduchá odpověď, kterou dává zcela jasně platná norma ČSN 73 4230, mnoho vyřešených soudních sporů i běžná kamnářská praxe. A tedy není v podstatě o čem diskutovat...

Teplovzdušné krby jsou konstrukčně nejjednodušší a tedy také při pořízení nejlevnější individuálně stavěná topidla na dřevo. I to je jeden z důvodů, proč se těší takové oblibě jak u zájemců o přitápění dřevem, tak i u realizačních firem a živnostníků. Přestože jde o technologii již velmi dobře popsanou odbornou literaturou i postiženou platnou normou, diskuse na téma použití materiálů pro obestavbu neutichají. Základní principy funkce teplovzdušného krbu Pozn.: Na následujících řádcích se autor věnuje výhradně krbu s vestavěnou jednoplášťovou krbovou vložkou postavenému na principu otevřené konvekce. Takové uspořádání tvoří stále ještě drtivou většinu instalací krbů v ČR. Specifika krbů s dvouplášťovou vložkou, teplovzdušným rozvodem s pohonem či krby s uzavřeným teplovzdušným provozem (hypokausty) nejsou předmětem tohoto textu.

Jednoduchý teplovzdušný (konvekční) krb funguje na prostém principu, kdy je kolem uzavřeného ohniště v podobě krbové vložky vytvořena obestavba z obvykle deskových materiálů. Ve spodní části takové obestavby jsou vytvořeny otvory pro přisávání vzduchu z místnosti, ve vrchní části potom otvory pro výdech teplého vzduchu, obojí nejčastěji kryté kovovými mřížkami. K oběhu vzduchu v dutině krbu dochází přirozenou konvekcí, tedy bez nuceného pohonu ventilátorem, pouze díky rozdílu teplot (a tím i hustot) vzduchu přisávaného (chladného) a vydechovaného (ohřátého). Vzduch uvnitř krbu je ohříván plochou pláště krbové vložky a kouřovodu, případně ještě přidaného teplovzdušného výměníku, přičemž intenzita oběhu vzduchu je přímo úměrná teplotě pláště krbové vložky. Ta dosahuje zcela běžně hodnot i přes 400 °C, vzduch v teplovzdušné komoře potom je kolem 150-250 °C. Hrajeme si s ohněm Vzhledem k tomu, s jakými teplotami zde máme tu čest, je normou ČSN 73 4230 jasně předepsáno, že materiály pro obestavbu krbové vložky musí být nehořlavé a vzhledem k tomu, že je zde teplovzdušná komora určena k předávání tepla konvekcí, tak i hygienicky nezávadné a bezprašné.

• PROTIPOŽÁRNÍ materiál zde musí s ohledem na použití splnit požadavek na zajištění konstrukční stability obestavby krbu a přilehlých konstrukcí jak v běžném provozu, tak i v přetížení, které se dá předpokládat, či v extrémním případě havárie a vzniku požáru.

• HYGIENICKY NEZÁVADNÉ A BEZPRAŠNÉ musí být všechny materiály, které přichází do styku se vzduchem distribuovaným prostřednictvím krbu do interiéru. V opačném případě dochází k infiltraci částic materiálu do obytných prostor, kde je obyvatelé vdechují. Použití "protipožárního" sádrokartonu (správně: sádrokartonu se "zvýšenou odolností proti požáru"), pokud není dodatečně izolován k tomu určenými materiály, je tedy zcela nepřípustné vzhledem k jeho deklarovaným vlastnostem. Jeho úlohou je zamezit šíření požáru po předem definovanou dobu (max. několik desítek minut). Poté se rozpadne stejně jako sádrokarton "obyčejný". Ona protipožární odolnost sádrokartonu je dána vlastností sádry, která obsahuje určité množství krystalicky vázané vody. Ta se v případě vystavení vysokým teplotám odpařuje a sádrokarton takto v podstatě chladí. Pro opakovaně teplem zatěžovanou konstrukci, jakou obestavba krbové vložky je, tedy nelze tento materiál dlouhodobě považovat za bezpečný.
Stejně tak Ytong je materiál, který sám o sobě není hořlavý a dle údajů výrobce je i hygienicky nezávadný. Problém ale opět vzniká, pokud je vystaven konvekci teplého vzduchu uvnitř krbové obestavby. Ytong je materiál značně pórovitý a prašný, a díky tomu dochází k jeho postupnému pomalému (úměrně intenzitě a četnosti využití krbu) vyprašování. Konstrukce pláště krbu je tak postupně oslabována a vzniká riziko praskání či dokonce zhroucení obestavby. Samozřejmě tím také dochází ke zbytečnému a nezdravému zvyšování prašnosti v interiéru. Norma mluví jasně a platí už od r. 2004 V otázce použití Ytongu i sádrokartonu je opora v platné ČSN naštěstí natolik silná, že v případě neodborné instalace nezůstává nešťastný investor bez argumentů.
V článku 7 - Krby s uzavíratelným ohništěm, odst. 7.2 - Krb s jednoplášťovou vložkou, bod. 7.2.2 je uvedeno: "Nad krbovou vložkou je možné zřídit teplovzdušnou komoru. Pokud je prostor teplovzdušné komory určen k předávání tepla, je nutné pro jeho konstrukci použít materiály k tomu určené (např. šamot, kachle apod.). Nesmí se používat lehčené stavební materiály jako pórobeton, pórocement apod." Materiál použitý pro obestavbu krbové vložky tedy musí být pro daný účel schválen, tj. musí projít odpovídající certifikací při uvádění výrobku na trh, což jistě není sádrokarton ani Ytong. Proti němu mluví navíc jmenovitě poslední věta bodu 7.2.2, kde je výslovně z tohoto použití vyloučen pórobeton. V souvislosti s několika vzájemně se podobajícími případy, kdy byly krby zhotoveny z neizolovaného Ytongu, vydal výrobce na dotaz soudního znalce v oboru "Individuální topidla" v roce 2007 oficiální vyjádření. Z něj je zřejmé, že výrobce sám zodpovědně stanovuje správné užití Ytongu a dává jej do souladu s jednotlivými ustanoveními normy ČSN. Paradoxem je, že dnes je možné na internetových stránkách provozovaných stejnou společností nalézt náledující text: "Díky tvárnosti a snadné opracovatelnosti pórobetonového zdiva mohou vyniknout všechny původní prvky podkroví: střešní šikminy, syrové trámy ale i masivní komíny. Minerální složení YTONGU zajišťuje nehořlavost zdiva a jedinečnou požární odolnost. Proto je vhodný i na obezdívky krbů a komínů."

Příklad nevhodné volby materiálu pro obestavbu krbové vložky S přihlédnutím k výše řečenému je následující příklad instalace jakousi kamnářskou perličkou, i když pro investora již spíše noční můrou. Chyb se totiž sešlo mnohem víc, než "jen" volba materiálů... Krb byl instalován do novostavby rodinného domu sendvičové konstrukce, kde jsou nosnými prvky dřevěné sloupky. Topeniště tvoří krbová vložka se jmenovitým výkonem 14 kW (!). Vzhledem k vypočtené tepelné ztrátě obývacího pokoje, kde byl krb umístěn (cca 1,5 kW) je volba takového zdroje tepla až neuvěřitelná. Vložka nebyla napojena na externí přívod vzduchu, ačkoli byl tento stavbou vzorně připraven a to i v dostatečné dimenzi. Prostor obývacího pokoje je spojen s kuchyní, kde je provozován odsavač par s odtahem mimo objekt. Měřením zkušebním technikem Cechu kamnářů ČR bylo zjištěno, že při současném provozu krbu a digestoře byla koncentrace CO (vysoce jedovatého plynu bez barvy a bez zápachu) v místnosti 20 ppm, po otevření dvířek (např. k přiložení) stoupla až na 50 ppm! (Hranice od které některé domácí hlásiče koncentrace CO spustí signalizaci je 20 ppm.) Zděný komín byl vystavěn na železobetonové desce ležící na neizolovaných ytongových příčkovkách o síle 10 cm, které tvoří zároveň vnitřní stěny krbu. Strop krbu ani jeho stěny nebyly vůbec izolovány! Ytongové stěny byly od dřevěných konstrukcí domu odděleny pouze 5 cm vzduchovou mezerou a sádrovláknitou deskou o tl. 18 mm. Výdechová mřížka byla instalována cca 20 cm od betonové stropní desky... Jak dlouho by takové topidlo "těšilo" majitele než by došlo k požáru, případně zhroucení komínu, těžko odhadovat.

Požadujte kamnáře s kvalifikací Uvedená instalace krbu je jasným příkladem neznalosti základních ustanovení normy ČSN 73 4230 a ignorací všech bezpečnostních pravidel pro stavby individuálních topidel. Je bohužel také výrazem doby, kdy vítězí nízká cena nad zdravým rozumem a respektem k řemeslu. Při výběru kamnáře či kamnářské firmy rozhodně požadujte prokázání odborné kvalifikace, kterou je živnostenské oprávnění na řemeslnou živnost "kamnářství" a výuční list ve stejném oboru. V opačném případě je riziko neodborné montáže topidla s teplotou spalování přes 1000 °C v interiéru Vašeho domu příliš veliké.

 

Zdroj: http://www.kamnari.cz/cz/81.technologie-krby-z-ytongu-a-sadrokartonu

Nová krbová vložka Romotop KV 025 LN přináší řadu inovativních řešení a především systém vedení spalin DOUBLE SPIN. Ten zajišťuje nejvhodnější trajektorii odvodu spalin ze spalovací komory do kopule vložky s cílem dosažení maximální ekologie, čistoty spalování, vysokou účinností a estetikou hoření.

Vložka Romotop KV 025 LN disponuje celkem třemi vedeními předehřátého spalovacího vzduchu. Všechny jsou plně regulovatelné jednoduše jediným ovládacím prvkem.

Nová krbová vložka Romotop KV 025 LN navazuje na úspěšnou vložku KV 025 L, kterou mnoho našich zákazníků velmi dobře zná. KV 025 LN přináší opět řadu inovativních řešení, zejména pak nový systém vedení spalin double spin a dva různé jmenovité výkony. Nový systém vedení spalin double spin byl vyvinut speciálně pro vložku KV 025 LN. Na podnikové zkušebně firmy Romotop proběhly desítky hodin testování, měření a ladění nejvhodnější trajektorie odvodu spalin ze spalovací komory do kopule vložky s cílem dosažení zejména maximální ekologie a čistoty spalování v kombinaci s odpovídající účinností a pochopitelně estetikou hoření samotného. Základní podmínkou pro systém vedení spalin double spin bylo, aby nikterak nesnižoval schopnost hoření a zejména rozhořívání paliva a nezvyšoval požadavky na tah komína. Jak systém vedení spalin double spin vypadá, je patrno z obrázku. Je nutno si uvědomit, že se díváme na řez vložkou, kdy vidíme pouze levou polovinu KV 025 LN. Spaliny postupují stejným způsobem také v pravé polovině. K jejich rozdělení na dvě strany dochází po průchodu kolem prvního šamotového deflektoru. Toto rozdělení spalin do stran bylo velmi důležité pro správnou distribuci tepla k bokům vložky a pozitivně se projevuje i na estetice plamene, který má tímto tendenci hořet v celé šířce spalovací komory. Výstup spalin z vložky je jistě místo, na kterém se nevyplatí šetřit. Proto je krbová vložka Romotop KV 025 LN vybavena litinovou natáčecí kopulí s kolenem. Vnitřní plochy kopule zajišťují směřování spalin do komína a jsou značně namáhány zejména abrazivními složkami spalin. Proto je použita kvalitní silnostěnná litina zajišťující dlouhou životnost součásti. Protože je možno s kopulí i kolenem otáčet o 360°, jsou i netradiční způsoby napojení do sopouchu komína velmi snadné. Kopule je dále vybavena montážním otvorem pro teplotní čidlo automatické regulace spalovacího vzduchu. Krbovou vložku je také možno zakoupit s redukcí pro akumulační prstence.

Topeniště vložky je dalším silně namáhaným celkem. Zde je použito speciálního ocelového plechu typu COR-TEN. Jedná se o materiál patentovaný ve Spojených Státech, který dokáže při napadení korozí vytvářet ochrannou vrstvu zabraňující a zpomalující další průběh koroze. Zejména díky tomuto řešení může firma Romotop nabídnout zákazníkům záruku na topeniště 7 let. Ocelový plech navíc oproti litině umožňuje konstruktérům důmyslnější tvarování zejména rozvodů spalovacího vzduchu a tím posunout celkovou kvalitu výrobku mnohem výše. Dvířka jsou provedena jako celoprosklená s designovým potiskem vnějšího skla. Vnitřní sklo je opatřeno reflexní vrstvou odrážející tepelné záření zpět do topeniště. Snižuje se tak ostré tepelné záření z vložky a zároveň dochází ke zvýšení kvality spalování. Vnitřní spodní hrana dvířek má tvar šikmého skluzu navazující na muldu topeniště, takže nedochází k ulpívání popele v blízkosti dvířek a sekundární spalovací vzduch je přesně směřován na hořící palivo. Nečistoty jsou sekundárním oplachem skla strhávány zpět do ohniště. Mechanismus uzavírání dvířek je dvoubodový, zajišťující dokonalé uzavření spalovací komory přitažením dvířek ke korpusu ve dvou místech. Masivní klika a ovladač vzduchu z leštěné nerezové oceli dodává vložce luxusní vzhled. Krbová vložka je dostupná i ve verzi s jednoduchým prosklením. Vložka KV 025 LN je vybavena výklopným litinovým roštem, pod kterým je umístěn popelník. Popelník je proveden formou oblíbeného boxu, tedy nádoby se snadno zajistitelným víkem. Vynášení popele je tak mnohem komfortnější a hygienické.

U této kategorie vložek je samozřejmostí centrální přívod spalovacího vzduchu CPV, který umožňuje přivedení vzduchu potřebného pro hoření z exteriéru či jiných místností. CPV je možno napojit zespodu (z podlahy) nebo zezadu (ze stěny). Přiváděný vzduch je plně regulovatelný. Vložka Romotop KV 025 LN disponuje celkem třemi vedeními předehřátého spalovacího vzduchu. Všechny jsou plně regulovatelné jednoduše jediným ovládacím prvkem. Primární spalovací vzduch jdoucí pod rošt usnadňuje zátop a počáteční rozhoření paliva a při dalším hoření se již nemusí používat. Sekundární spa-lovací vzduch proudí kolem skla dvířek a udržuje ho vždy čisté, je potřebný zejména pro spalování prcha-vé hořlaviny uvolňující se z paliva a používá se v průběhu celé fáze hoření. Terciární spalovací vzduch je přiveden na zadní stranu topeniště pod šikmý šamotový deflektor a zajišťuje dohoření zbylé prchavé hoř-laviny, která nevyhořela při styku se sekundárním spalovacím vzduchem. Je jedním z faktorů stojícím za špičkovými ekologickými parametry KV 025 LN. Ale pozor, použití terciárního spalovacího vzduchu samo o sobě nezlepšuje parametry krbových vložek ani kamen. Jeho použití je zapotřebí pečlivě zvažovat v kontextu celkové konstrukce výrobku a zejména potvrdit zkouškami. Automatické používání terciárního spalovacího vzduchu při konstrukci může být silně kontraproduktivní! Mechanismus ovladače spalovacího vzduchu je nově bez problémů přístupný z kapsy pro popelník. KV 025 LN je pochopitelně vybavena výškově stavitelnými nožkami umožňující zvednutí vložky o 85 mm. Vložku Romotop KV 025 LN je možno vybavit vzhledovými zástavbovými rámečky o třech různých hloub-kách. U každé hlouby si lze vybrat z varianty třístranného nebo čtyřstranného zástavbového rámečku. Rámečky nejsou pevnou součástí vložky, takže usnadňují kamnáři obestavbu a skryjí drobné nepřesnosti. Rozměry rámečků odpovídají rozměrovým řadám kachloví vyráběného firmou Hein & spol, takže vzhled výsledného díla může být opravdu dokonalý. Krbová vložka KV 025 LN dosahuje díky své konstrukci naprosto výjimečných ekologických parametrů. Vysoce kvalitní spalování se projevuje nejen vždy čistým sklem, ale i velmi širokým rozsahem výkonů, při nichž vložka plní nejpřísnější evropské normy EN 13229/A2, DINplus, 15a B-VG a BlmSchV 2. KV 025 LN je první krbovou vložko Romotop, která byla certifikována státní zkušebnou pro dva různé jmenovité vý-kony, a sice 7 a 11 kW! Připadá Vám to zvláštní? Z pohledu certifikace výrobku je jmenovitý výkon zpravidla hodnota výkonu v kW, při níž je dosahováno nejlepších hodnot jak emisních parametrů, tak účinnosti spalování. Díky mo-derní konstrukci spalovací a kouřové komory se systémem double spin však dosahuje KV 025 LN špičko-vých parametrů ve velmi širokém rozsahu výkonů a mohla tedy být certifikována státní zkušebnou pro dva různé jmenovité výkony. Na obrázcích je vidět, že systém double spin dosahuje při spalování oproti standardním řešením optimálních hodnot jak účinnosti, tak emisí v mnohem širším intervalu výkonů. Toto rozšíření oblasti takzvaného optimálního výkonu a samozřejmě potvrzení těchto krajních hodnot státní autoritou, tedy certifikací státní zkušebnou, znamená pro zákazníka obrovskou výhodu, neboť si může být jist, že jeho krbová vložka při běžném topení pracuje vždy optimálně. Co znamená systém double spin pro koncového uživatele? • Hoření je mimořádně stabilní při různých dávkách paliva. Proces hoření se snadno udržuje i při malých dávkách paliva, tedy při topení na nízký výkon. • Při provozování v rozmezí jmenovitých výkonů 7 až 11 kW, je stále dosahováno optimálního spalování, kterého je obvykle u jiných výrobků dosahováno v mnohem užším intervalu a bývá reprezentováno pouze jedinou hodnotou. Samozřejmě ekologie provozu jde ruku v ruce s jeho ekonomikou. Velikost rozsahu těchto jmenovitých výkonů je zcela mimořádný. • Projektantům a dalším odborníkům umožňuje KV 025 LN své umístění do širokého spektra staveb s různými tepelnými ztrátami, a to i tam, kde obvykle krbová vložka s takto velkým prosklením nebyla vhodná. Potřebujete li jmenovitý výkon mezi 7 a 11 kW, stále můžete použít jeden a tentýž výrobek.